Cam Sommer

Gladstone High Varsity Football, Gladstone, OR